Genel Aydınlatma Metni

Genel Aydınlatma Metni

 

 

Dr. M. KEREM DOKSAT GENEL AYDINLATMA METNİ

 1. 1.      Konu

İşbu Aydınlatma Metninin (“Metin”) amacı; internet sitesi, e-posta ve sair elektronik ortamlar aracılığı ile Dr. M. Kerem Doksat ile iletişime geçen Veri Sahibinin (“Veri Sahibi”), Dr. M. Kerem Doksat ile paylaştığı kişisel verilerine ilişkin olarak 6698 sayılı ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında Veri Sahibi’nin aydınlatılmasını sağlamaktır.

 1. 2.      İşlemeye Konu Kişisel Veriler, İşlenme Yöntemi ve Amacı

Veri Sahibi’nin aşağıda belirtilen Kişisel Verileri, Dr. M. Kerem Doksat ile internet sitesi, e-posta ve sair elektronik ortamlar aracılığı ile iletişime geçilmesi sırasında, fiziksel ve/veya elektronik ortamda, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle; Veri Sahibi’nin açık rızasının varlığı halinde işlenmektedir:

2.1.   Ad soyadı;

2.2.   E-posta adresi;

2.3.   Psikiyatrik hizmetlere ilişkin sorusu, randevu talebi;

2.4.   IP adresi; 

Dr. M. Kerem Doksat, işbu Metin’in konusu kişisel verileri, iletişim taleplerine etkin geri dönüşün sağlanması, operasyonel ve tanıtım/promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgilendirme yapılabilmesi, veri sahiplerinin talepleri doğrultusunda işlem yapılabilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilebilmesi, danışan memnuniyetinin sağlanması, sözleşmesel ilişkinin yürütülmesi, hizmetler hakkında değerlendirme ve geri bildirim süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla elektronik ortamlarda toplamakta ve işlemektedir. Bu süreçte toplanan kişisel veriler, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmektedir. Dr. M. Kerem Doksat kişisel verilerin işlenmesi bakımından işbu amaç ve dayanağın dışına çıkmayacaktır.

 1. 3.      Kişisel Verilerin Aktarımı

Dr. M. Kerem Doksat yukarıda belirtilen amaçlarla işlediği Veri Sahibi’nin kişisel verilerini, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği durumlarda ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan aktarım dışında, kullanılan e-posta hizmeti altyapısı nedeniyle,  Veri Sahibi’nin açık rızasının varlığı halinde verilerin arşivi, yedeklenmesi ve veri güvenliğinin temini amacıyla hizmet aldığı yurt dışında yerleşik sunuculara aktarmaktadır. İşbu Kişisel Veriler her halükarda güncel olarak ve uygun güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle saklanmaktadır.

 1. 4.      Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Dr. M. Kerem Doksat, işlediği kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmekte ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı sürelerle işlemektedir. Dr. M. Kerem Doksat, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri re’sen veya Veri Sahibi’nin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonim hâle getirecektir.

 1. 5.      Veri Sahibi’nin Hakları

Veri Sahibi, Kanun’un 11. maddesi kapsamında; i) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii) kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv) yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, v) kişisel verileri eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, vi) kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde Kanun madde 7 kapsamında kişisel verilerinin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, vii) düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, viii) kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle Veri Sahibi’nin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme ve ix) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Veri Sahibi’nin, yukarıda belirtilen haklarını kullanabilmesi için söz konusu taleplerini, kimliğinin tespitini sağlayacak bilgiler ile aşağıdaki iletişim yollarından birinden yararlanarak yazılı şekilde Dr. M. Kerem Doksat’a iletmesi gerekir:

 

 1. a.    keremdoksat@doksat.com adresine, elektronik posta vasıtasıyla; veya
 2. b.   “Meşrutiyet Mahallesi Rumeli Caddesi  16/14 Şişli-İstanbul” adresine posta vasıtasıyla.
 3. 6.      Kapsam

İşbu Metin, Dr. M. Kerem Doksat tarafından, www.doksat.com internet sitesinde yayınlanan Dr. M. Kerem Doksat Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.


 

Dr. NESLİM G. DOKSAT GENEL AYDINLATMA METNİ

 1. 1.      Konu

İşbu Aydınlatma Metninin (“Metin”) amacı; internet sitesi, e-posta ve sair elektronik ortamlar aracılığı ile Dr. Neslim G. Doksat ile iletişime geçen Veri Sahibinin (“Veri Sahibi”), Dr. Neslim G. Doksat ile paylaştığı kişisel verilerine ilişkin olarak 6698 sayılı ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında Veri Sahibi’nin aydınlatılmasını sağlamaktır.

 1. 2.      İşlemeye Konu Kişisel Veriler, İşlenme Yöntemi ve Amacı

Veri Sahibi’nin aşağıda belirtilen Kişisel Verileri, Dr. Neslim G. Doksat ile internet sitesi, e-posta ve sair elektronik ortamlar aracılığı ile iletişime geçilmesi sırasında, fiziksel ve/veya elektronik ortamda, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle; Veri Sahibi’nin açık rızasının varlığı halinde işlenmektedir:

2.1.   Ad soyadı;

2.2.   E-posta adresi;

2.3.   Psikiyatrik hizmetlere ilişkin sorusu, randevu talebi;

2.4.   IP adresi;

Dr. Neslim G. Doksat, işbu Metin’in konusu kişisel verileri, iletişim taleplerine etkin geri dönüşün sağlanması, operasyonel ve tanıtım/promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgilendirme yapılabilmesi, veri sahiplerinin talepleri doğrultusunda işlem yapılabilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilebilmesi, danışan memnuniyetinin sağlanması, sözleşmesel ilişkinin yürütülmesi, hizmetler hakkında değerlendirme ve geri bildirim süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla elektronik ortamlarda toplamakta ve işlemektedir. Bu süreçte toplanan kişisel veriler, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmektedir. Dr. Neslim G. Doksat kişisel verilerin işlenmesi bakımından işbu amaç ve dayanağın dışına çıkmayacaktır.

 1. 3.      Kişisel Verilerin Aktarımı

Dr. Neslim G. Doksat yukarıda belirtilen amaçlarla işlediği Veri Sahibi’nin kişisel verilerini, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği durumlarda ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan aktarım dışında, kullanılan e-posta hizmeti altyapısı nedeniyle,  Veri Sahibi’nin açık rızasının varlığı halinde verilerin arşivi, yedeklenmesi ve veri güvenliğinin temini amacıyla hizmet aldığı yurt dışında yerleşik sunuculara aktarmaktadır. İşbu Kişisel Veriler her halükarda güncel olarak ve uygun güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle saklanmaktadır.

 1. 4.      Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Dr. Neslim G. Doksat, işlediği kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmekte ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı sürelerle işlemektedir. Dr. Neslim G. Doksat, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri re’sen veya Veri Sahibi’nin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonim hâle getirecektir.

 1. 5.      Veri Sahibi’nin Hakları

Veri Sahibi, Kanun’un 11. maddesi kapsamında; i) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii) kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv) yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, v) kişisel verileri eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, vi) kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde Kanun madde 7 kapsamında kişisel verilerinin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, vii) düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, viii) kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle Veri Sahibi’nin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme ve ix) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Veri Sahibi’nin, yukarıda belirtilen haklarını kullanabilmesi için söz konusu taleplerini, kimliğinin tespitini sağlayacak bilgiler ile aşağıdaki iletişim yollarından birinden yararlanarak yazılı şekilde Dr. Neslim G. Doksat’a iletmesi gerekir:

 

 1. a.    info@doksat.com adresine, elektronik posta vasıtasıyla; veya
 2. b.   “Meşrutiyet Mahallesi Rumeli Caddesi  16/14 Şişli-İstanbul” adresine posta vasıtasıyla.
 3. 6.      Kapsam

İşbu Metin, Dr. Neslim G. Doksat tarafından, www.doksat.com  internet sitesinde yayınlanan Dr. Neslim G. Doksat Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.


 

Web Tasarım Sapka.org   ©